Logga in

Vill du sälja? För fri värdering kontakta oss

Visning

Alla föremål som säljs på klubbauktion visas i våra vackra lokaler på Nybrogatan 32, Stockholm. På vår site hittar du mer information om öppettider under visningsperioderna.

 

Köpa på klubbauktion

För att kunna lägga bud och köpa föremål på våra klubbauktioner måste du vara registrerad som kund hos Auctionet.

Skapa konto

 

Skriftligt inropsuppdrag

I våra lokaler finns förtryckta anbudsblanketter. Fyll i föremålets auktionsnummer och det högsta belopp som du är villig att betala. Kundtjänst bjuder sedan för din räkning under auktionen upp till angivet högsta belopp men alltid så förmånligt som möjligt. Detta betyder att du har möjlighet att få köpa under ditt högsta belopp om ingen bjuder emot.

Skriftliga inropsuppdrag kan lämnas direkt hos Kundtjänst eller via e-post, fineart@auktionsverket.se, senast kl 17 dagen före auktionen.

 

Förhandsbud online

Du kan lägga bud online fram till 1 timme före auktionsstart. Vid varje objekt i katalogen online ligger en ”Lägg bud”-knapp. Ange det högsta belopp som du är villig att betala. Kundtjänst bjuder sedan för din räkning under auktionen upp till angivet högsta belopp men alltid så förmånligt som möjligt. Detta betyder att du har möjlighet att få köpa under ditt högsta belopp om ingen bjuder emot.

 

Budgivning i salen

Kundtjänst lämnar utan kostnad ut en numrerad auktionsspade. Denna spade använder du vid budgivning i salen genom att tydligt visa den för auktionskommissarien. Om du avger det sista budet blir du köpare och ditt spadnummer registreras av auktionskommissarien.

 

Budgivning per telefon

Om du önskar bjuda per telefon ska du lämna en skriftlig ansökan till Kundtjänst senast vardagen före auktionen. I ansökan ska specificeras vilket eller vilka föremål budgivningen ska avse och vilket telefonnummer du kan nås på vid tiden för budgivningen. När budgivningen närmar sig det föremål du önskar bjuda på ringer en representant från Kundtjänst upp direkt från auktionssalen. Du framför dina bud genom representanten. Denna service är begränsad av antalet tillgängliga telefonlinjer.

 

Live budgivning online

Som inloggad kund kan du delta i budgivningen online i realtid.

 

Efter auktionen

 

Köp

Köpare får alltid en skriftlig bekräftelse på köpet via e-post.

 

Betalning

Betalning kan göras med bank-/kreditkort i vår kassa hos Kundtjänst direkt efter köpet eller via ett av våra säkra betalsätt Förutom det belopp som klubbades utgår en avgift på 22,5% inklusive moms på det klubbade beloppet.

 

Avhämtning av föremål – Transport

Därefter hämtar du ditt föremål på Nybrogatan 32 eller beställer transport. Våra transportörer är specialiserade på auktionsgods.

Ska någon annan hämta ut ditt föremål behöver du fylla i en fullmakt som den personen tar med sig. Fullmaktsblanketten hittar du under denna text.

Läs mer under rubriken Villkor nedan


Villkor

Villkor vid köp på klubbauktion

 

1. Inropsuppdrag

 

1.1 Stockholms Auktionsverk åtager sig kostnadsfritt inropsuppdrag. Dessa kan lämnas skriftligen till Kundtjänst eller via Internet www.auktionsverket.se

1.2 Vid inlämnandet av inropsuppdrag skall legitimation bifogas. Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att bortse från inropsuppdrag om uppdragsgivaren inte bedöms ha betalningsförmåga för det lämnade budet.

1.3 Skriftliga inropsuppdrag skall vara Kundtjänst tillhanda senast 17.00 dagen före auktionen. När visning och auktion äger rum samma dag skall inropsuppdrag vara Kundtjänst tillhanda senast 1 timme innan auktionens början. Inropsuppdrag kan lämnas via Internet fram till 1 timme före auktionsstart. Återkallelse eller ändring av inropsuppdrag skall ske skriftligen och vara Kundtjänst tillhanda inom samma tid som gäller för inropsuppdrag. Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att bortse ifrån för sent inlämnade inropsuppdrag.

1.4 Stockholms Auktionsverk behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för uppdragsgivarens räkning så förmånligt som möjligt.

1.5 Vid lika anbud äger det först inkomna företräde till köp. Alternativa anbud får endast avse två auktionsposter.

1.6 Stockholms Auktionsverk ansvarar ej för skada som kan åsamkas uppdragsgivaren om Stockholms Auktionsverk försummar att utföra inropsuppdrag.

1.7 Uppdragsgivaren ansvarar för köp som registrerats utifrån ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag.

 

2. Budgivning

 

2.1 Deltagare i budgivning skall i förväg ansöka om att erhålla en numrerad auktionsspade hos Kundtjänst.

2.2 Bud skall avges med tydlig röst eller tydligt tecken såsom signalering med auktionsspaden.

2.3 Budgivare som önskar deltaga per telefon skall anmäla detta till Köparservice skriftligen senast kl 16.00 dagen före auktionen. Punkterna 1.2 – 1.7 ovan gäller även vid budgivning via telefon.

2.4 Köpare blir den som avgivit det högsta budet. Vid lika bud och vid tvister som kan uppkomma under budgivningen beslutar auktionskommissarien ensam och slutgiltigt vilket bud som skall äga företräde till köp.

2.5 Auktionskommissarien har rätt att bortse från bud från viss budgivare och att avgöra om budgivningen skall återupptas på grund av osäkerhet om sista bud.

2.6 Auktionskommissarien har rätt att fastställa med vilket belopp höjning av bud skall ske för att nytt bud skall anses föreligga.

2.7 Vid inrop skall auktionsspaden uppvisas för auktionskommissarien varvid bindande registrering av köpet sker.

2.8 Transportköp eller annan anvisning i efterhand till annan köpare än den som inropat föremålet medges ej.

 

3. Utropspris

 

Ett föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet utförd av Stockholms Auktionsverk. Utropspriset tjänar endast som vägledning och det pris till vilket ett föremål säljs kan väsentligt skilja sig från utrops-priset.

 

4. Avgifter vid köp

 

4.1 Vid köp tillkommer för varje auktionspost en inropsavgift om 22,5% inkl. moms på det klubbade beloppet. På klubbat belopp över 10 miljoner kronor är inropsavgiften 15% inkl. moms på den överstigande delen.
Vid köp inom kategorin Fordon gäller en inropsavgift om 15% inkl moms på det klubbade beloppet.

4.2 I enlighet med upphovsrättslagen (SFS 1960:729) 26 j § tillkommer droit de suite med maximalt 5% av det klubbade priset vid försäljning av konstverk, keramik, glas, silver, möbler och textilier. Endast upphovsrättsligt skyddade verk omfattas. Det upphovsrättsliga skyddet varar i 70 år efter det år en upphovsman avled. Undantagna från droit de suite är försäljningar under 5% av prisbasbeloppet. Verk belagda med droit de suite är märkta med ett D efter katalognumret.

 

5. Resultat

 

5.1 Det ankommer på köparen att kontrollera om inropsuppdrag lett till köp.

5.2 Köpare erhåller efter auktionen en skriftlig bekräftelse på köpet.

5.3 Auktionsresultatet kan erhållas på Internet www.auktionsverket.se

 

6. Betalning

 

6.1 Betalning kan göras med kort hos Kundtjänst, till bank- eller plusgirokonto eller genom insättning på bankkonto. Betalning skall göras inom 10 arbetsdagar efter köpet.

6.2 Om betalning ej erlagts i tid enligt punkt 6.1 äger Stockholms Auktionsverk rätt att vidtaga en eller flera av följande åtgärder:

(i) Häva köpet.
(ii) Kräva betalning.
(iii) Debitera 50 kronor i påminnelseavgift.
(iv) Debitera dröjsmålsränta om 2% per månad
(v) Omförsälja föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen. Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte. Stockholms Auktionsverk äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Stockholms Auktionsverk har gentemot köparen.

 

7. Avhämtning

 

7.1Köpta föremål kan avhämtas så snart full betalning erlagts och kommit Stockholms Auktionsverk tillhanda. Föremål skall avhämtas inom 5 arbetsdagar. Utlämning kan i vissa fall ske från annan lokal än Nybrogatan 32.

7.2 För föremål som ej avhämtats i tid enligt punkt 7.1 uttages en förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms, per auktionspost och kalenderdag. För möbler och andra skrymmande föremål uttages dubbel förvaringsavgift.

7.3 Stockholms Auktionsverks ansvar för vård av föremålen upphör om avhämtning ej skett i tid enligt p. 7.1.

7.4 För föremål som ej avhämtats inom 10 arbetsdagar efter köpet äger Stockholms Auktionsverk rätt att vidtaga följande åtgärder:

(i) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkost- nader debiteras köparen.
(ii) Omförsäljning av föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen. Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte. Stockholms Auktionsverk äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Stockholms Auktionsverk har gentemot köparen.

7.5 Alla transporter av föremål till köparen sker på köparens bekostnad och på köparens risk. Transportavgift debiteras enligt gällande prislista.

 

8. Ansvar för fel

 

8.1 Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Stockholms Auktionsverk ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä.

8.2 Ur och urverk säljes som konstföremål och Stockholms Auktionsverk svarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare. För funktionen på mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål ansvaras ej.

8.3 Uppgift som lämnats i katalog angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik, proveniens eller skick tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Stockholms Auktionsverk ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig med mindre att den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet. Stockholms Auktionsverk ansvarar för att uppgifter i katalog angående ett föremåls upphovsman riktigt återger den allmänt godtagna uppfattningen vid tidpunkten för katalogens tryckande.

8.4 Avbildning i katalog sker endast i identifieringssyfte. Stockholms Auktionsverk ansvarar ej för skador eller brister som ej framgår av sådan avbildning.

8.5 Föremål säljes i enlighet med texten i auktionskatalogen. Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att ändra katalogbeskrivning. Sådan ändring anslås eller meddelas muntligt vid auktionstillfället.

8.6 Stockholms Auktionsverk äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Stockholms Auktionsverk svarar för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel framställts äger köparen häva köpet och mot återlämnande av föremålet erhålla det belopp denna erlagt till Stockholms Auktionsverk vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

8.7 Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast inom 7 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman såsom angivits i punkt 8.3 andra stycket ovan skall dock ske senast inom 3 år från köpet.

8.8 Stockholms Auktionsverks ansvar för fel är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

9. Leveransförsening

 

9.1 Om leveransförsening beroende på förhållande som Stockholms Auktionsverk svarar för pågår mer än 20 arbetsdagar och är av väsentlig betydelse för köparen samt Stockholms Auktionsverk bort inse detta, äger köparen genom skriftligt meddelande till Stockholms Auktionsverk häva köpet och erhålla det belopp denna erlagt till Stockholms Auktionsverk vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

9.2 Stockholms Auktionsverks ansvar vid dröjsmål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

10. Force majeure

 

Stockholms Auktionsverk är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Stockholms Auktionsverks fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader p g a befriande omständighet äger köparen utan ersättningsskyldighet skriftligen häva köpet.

 

11. Tvist

 

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

 

Dessa villkor gäller från 2014-07-01